+359 888261883

Проекти

loga_es_inikonk


Фирма „ИТС-Ивона” ЕООД изпълнява проект с наименование: „Разширяване на капацитета на „ИТС-ИВОНА” ЕООД“ по Договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0877-C01/21.08.2017, финансиран по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България.

 

Настоящото проектно предложение е свързано с осъществяване на инвестиции с цел разширяване капацитета на съществуващия стопански обект на "ИТС Ивона" ЕООД, чрез оптимизиране на енергийното потребление в дейността му.

 

За целта фирмата ще да закупи и въвежде в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на:

 

1. Универсален струг - 2 броя

2. Универсален струг - 1 брой

3. Стругов център - 1 брой

 

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и разширяване на пазарния дял чрез намаляване на себестойността на продукцията, като се реализира наличен потенциал за икономия на енергийното потребление.

 

 

Финансова рамка по проекта и принос на ЕС:

 

Обща стойност: 831 560,00.лв., от които 497 778,2 лв. Европейско, 87 313,8 лв. Национално и 249 468,00 лв. Собствено съфинансиранеВ рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ фирма „ИТС-Ивона” ЕООД изпълни проект „Оптимизиране на производството чрез технологична модернизация в дейността на „ИТС-ИВОНА” ЕООД“ по Договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-306-C01/23.12.2015.

 

Проектът бе свързан с осъществяване на инвестиции с цел разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект – настоящата производствена база на фирмата Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на:

1.      Автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листи - 1 бр.

 

Конкретната цел на проекта бе повишаване модернизацията на производствените технологии , което да разшири производствения капацитет и да доведе до следните резултати:

- намаляване себестойността на продукцията и увеличаване на ефективността на труд;

- повишен производствен капацитет позволяващ да се удовлетвори клиентското търсене като обем/ количество;

- подобряване на продуктите по отношение на качеството и разширяване на продуктовия асортимент.

 

Финансова рамка по проекта и принос на ЕС:

Обща стойност: 821 000,00.лв., от които 488 495,00 лв. Европейско, 86 205,00 лв. Национално и 246 300,00 лв. Собствено съфинансиране