+359 888261883

Тръжни процедури

loga_es_inikonk

 

 

Тръжни документи за участие в процедура “Избор с публична покана” без обособени позиции за определяне на изпълнител за:

Доставка и въвеждане в експлоатация в “ИТС- ИВОНА” ЕООД на: 1. Универсален струг- 2 бр. 2. Универсален струг- 1 бр. 3. Стругов център- 1 бр. 

По договор BG16RFOP002-3.001-0877-C01/21.08.2017 год. 

  1. ИЗИСКВАНИЯ ОФЕРТИ
  2. ОФЕРТА
  3. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
  4. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
  5. ПРОЕКТО ДОГОВОР
  6. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  7. ПУБЛИЧНА ПОКАНА