Телефон

+359889907433
+359888802574

Email

office@itsivona.com

Адрес

Стара Загора 6000, ул. Индустриална 1

Проекти

Фирма  „ИТС-Ивона” ООД изпълнява проект по  Договор за БФП № BG-RRP-3.004 -0601-C01/ 10.04.2023 г., финансиран по Процедура на предоставяне на средства на крайните получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ финансирана от Европейския съюз.

Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

По проекта се предвижда да се закупи, достави, инсталира, тества и пусне в експлоатация:

Хидравлична абкантпреса с CNC /ЦПУ/ управление – 1 брой.

Обща стойност на проекта: 433 400.00 лева, от които 216 700.00 лева европейско и
216 700.00  лева собствено съфинансиране.

Фирма  „ИТС-Ивона” ООД изпълнява проект по  Договор за БФП № BG16RFOP002-6.002- 495 – C01/16.09.2022 г., финансиран по процедура BG16RFOP002-6.002

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“. Инвестиционен приоритет „Преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

По проекта се предвижда да се изгради цялостна система за климатизация и общо обменна механична (смукателна/нагнетателна) вентилация в цялото производствено хале. За целта са предвидени 14 рекуперативни блока с пластинчати топлообменници и 7 термопомпени агрегата въздух/въздух.

Обща стойност на проекта: 234 448.00 лева, от които 117 224.00 лева европейско и
117 224.00 лева собствено съфинансиране.

Подобряване на производствения капацитет, чрез закупуване на ново оборудване в “ИТС Ивона ООД

Фирма  „ИТС-Ивона ” ООД изпълнява проект с наименование: „Подобряване на производствения капацитет, чрез закупуване на ново оборудване в „ИТС-Ивона” ООД“ по  Договор за БФП № BG16RFOP002-2.040 -0418-C01/ 22.12.2020 г., финансиран по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България..

Настоящото проектно предложение е свързано с осъществяване на инвестиции с цел подобряване на производствения капацитет на „ИТС-Ивона ” ООД,

За целта фирмата  ще закупи и въведе в експлоатация (доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация) на:

  1. Роботизирана система за заваряване – 1 брой
  2. 5 /пет/ – осен обработващ център – 1 брой

Основната цел на проектното предложение е да се подобри производствения капацитет на фирма „ИТС – Ивона” ООД. Вследствие подобряване на производствения капацитет, фирмата ще постигне следните резултати: ще повиши своята конкурентоспособност, ефективността на производството си и експортните си възможности.

Обща стойност на проекта: 1 059 740,00 лева, от които 630 545,30 лева европейско,
111 272,70 лева национално и  317 922 лева собствено съфинансиране.

Разширяване на капацитета на „ИТС-ИВОНА” ЕООД

Фирма „ИТС-Ивона” ООД изпълни проект с наименование: „Разширяване на капацитета на „ИТС-ИВОНА” ООД“ по Договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0877-C01/21.08.2017, финансиран по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България.

Проектното предложение бе свързано с осъществяване на инвестиции с цел разширяване капацитета на съществуващия стопански обект на “ИТС Ивона” ООД, чрез оптимизиране на енергийното потребление в дейността му.

I. За целта фирмата закупи и въведе в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на:

  1. Универсален струг – 2 броя
  2. Универсален струг – 1 брой
  3. Стругов център – 1 брой

II. Въвеждане на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems).

Общата цел на проекта бе повишаване на конкурентоспособността и разширяване на пазарния дял чрез намаляване на себестойността на продукцията, като се реализира наличен потенциал за икономия на енергийното потребление.

Финансова рамка по проекта и принос на ЕС:

831560

Обща стойност (лева)

499368.2

Европейско финансиране (лева)

88123.8

Национално финансиране (лева)

244068

Собствено финансиране (лева)

Оптимизиране на производството чрез технологична модернизация в дейността на „ИТС-ИВОНА” ООД

В рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ фирма „ИТС-Ивона” ООД изпълни проект „Оптимизиране на производството чрез технологична модернизация в дейността на „ИТС-ИВОНА” ООД“ по Договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-306-C01/23.12.2015.

Проектът бе свързан с осъществяване на инвестиции с цел разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект – настоящата производствена база на фирмата Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на:

1.      Автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листи – 1 бр.

Конкретната цел на проекта бе повишаване модернизацията на производствените технологии , което да разшири производствения капацитет и да доведе до следните резултати:

  • намаляване себестойността на продукцията и увеличаване на ефективността на труд;
  • повишен производствен капацитет позволяващ да се удовлетвори клиентското търсене като обем/ количество;
  • подобряване на продуктите по отношение на качеството и разширяване на продуктовия асортимент.
Финансова рамка по проекта и принос на ЕС:

821000

Обща стойност (лева)

488495

Европейско финансиране (лева)

86205

Национално финансиране (лева)

246300

Собствено финансиране (лева)

Top
BulgarianEnglishGermanRussian