Телефон

+359 888261883

Email

office@itsivona.com

Адрес

Стара Загора 6000, ул. Индустриална 1
  • български
  • English
  • Deutsch

Проекти

Разширяване на капацитета на „ИТС-ИВОНА” ЕООД

Фирма „ИТС-Ивона” ЕООД изпълнява проект с наименование: „Разширяване на капацитета на „ИТС-ИВОНА” ЕООД“ по Договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0877-C01/21.08.2017, финансиран по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България.

Настоящото проектно предложение е свързано с осъществяване на инвестиции с цел разширяване капацитета на съществуващия стопански обект на “ИТС Ивона” ЕООД, чрез оптимизиране на енергийното потребление в дейността му.

I. За целта фирмата ще да закупи и въведе в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на:

  1. Универсален струг – 2 броя
  2. Универсален струг – 1 брой
  3. Стругов център – 1 брой

II. Въвеждане на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems).

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и разширяване на пазарния дял чрез намаляване на себестойността на продукцията, като се реализира наличен потенциал за икономия на енергийното потребление.

Финансова рамка по проекта и принос на ЕС:

831560

Обща стойност (лева)

499368.2

Европейско финансиране (лева)

88123.8

Национално финансиране (лева)

244068

Собствено финансиране (лева)

Оптимизиране на производството чрез технологична модернизация в дейността на „ИТС-ИВОНА” ЕООД

В рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ фирма „ИТС-Ивона” ЕООД изпълни проект „Оптимизиране на производството чрез технологична модернизация в дейността на „ИТС-ИВОНА” ЕООД“ по Договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-306-C01/23.12.2015.

Проектът бе свързан с осъществяване на инвестиции с цел разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект – настоящата производствена база на фирмата Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на:

1.      Автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листи – 1 бр.

Конкретната цел на проекта бе повишаване модернизацията на производствените технологии , което да разшири производствения капацитет и да доведе до следните резултати:

  • намаляване себестойността на продукцията и увеличаване на ефективността на труд;
  • повишен производствен капацитет позволяващ да се удовлетвори клиентското търсене като обем/ количество;
  • подобряване на продуктите по отношение на качеството и разширяване на продуктовия асортимент.
Финансова рамка по проекта и принос на ЕС:

821000

Обща стойност (лева)

488495

Европейско финансиране (лева)

86205

Национално финансиране (лева)

246300

Собствено финансиране (лева)

Top