Телефон

+359889907433
+359888802574

Email

office@itsivona.com

Адрес

Стара Загора 6000, ул. Индустриална 1
  • български
  • English
  • Deutsch

За нас

ИТС-Ивона ЕООД малко предприятие със седалище и адрес на управление град Стара Загора. Основната му дейност е механично обработване на черни метали и производство на машинни части и елементи. Предприятието е създадено през     година и от тогава до сега е преминало през различни етапи на развитие характеризиращи се с разширяване на производството и подобряване на материалнта база. Крайните продуктите реализиеани в резултат на пройзводсвенната дейност респондират изцяло на нуждите и изискванията на клиентите. Производството на крайния продукт преминва през няколко технологични етапа който на кратко могат да бъдат описани както следва: технологичен анализ и оценка на желания продукт, определяне на цели при постигане на крайния резултат, осигуряване на необходимите ресусрси за реализирането им, производствен процес, финална проверка и оценка на крайни резултат.  Разработването и в последствие успешното финализиране на настоящия проект имат за цел да задоволят необходимостта на предприятието от ново високотелнологично обурудване което ще улесни производствения процес, резпективно ще увеличи производителността и ще повиши многократно качеството на продукцията.

ЕТАПИ

Дейността на дружеството започва през 2000 година с фирма Генко Каляшев-Ивона ЕТ. Първоначалната дейност на предприятието е производство на куфражни форми, закладни части и елементи за напрегателна техника. Продукцията е била предназначена за ЗКС Боруй, Стойинжект София, Мострой София и др.

През 2002 година фирмата стъпя на външния пазар като подписва договор с ICG  industrie consulting graber Германия. В последствие кооперацията с Германия се специализира в следните направления: механични конструкции за машини за полагане на кабели, приспособления и елементи към тях и възли за строителни машини.

През декември 2005 година дейността на ЕТ Генко Каляшев-ивона се прехвърля в ИТС Ивона ЕООД която на практика изкупува  всички негови активи и пасави. От   01.2006  до сега обема на фирма ИТС- Ивона основно се формира от износ за Германия като работи директно с фирми Якоб Талер и Лудвиг Бергман. Дейността на фирмата започва със сградаи машини под наем. Към 2002 година фирмата вече разполага със собственни: 6 универсални струга, 4 универсални фрези, гилотина, абкант, радиал, 3 броя колонни бормашини и заваръчна техника. През 2005 година е закупено и производственното хале. През следващите години продължава последователно обогатяване на материалната база със закупуването на лентоотрезни машини абкант, гилотина, закупуването на дворно място, машина за лазерно рязане и подмяна на кранови съоръжения.

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ

Маркетинговата стратегия на предприятието е фокусирана основно върху:

– устойчиво конкурентно предимство на фирмата, базирано на високо качество на продуктите и услугите;

– гъвкавост и адекватност на предприятието чрез изграждане на потенциал, с който своевременно да отговаря на външните промени на пазарната среда, като това ще му позволи да поддържа трите основни пазарни принципа:

√ пълно задоволяване на нуждите на клиентите,

√ поддържане на оптимални цени и

√ предоставяне на качествени продукти и обслужване.

„ИТС-Ивона” ЕООД се стреми да предложи оптимални решения на своите клиенти за задоволяване на техните потребности. За клиентите си Фирмата предлага: цялостни решения по индивидуални изисквания както на ниво изготвяне на конструктивни решения, така и при технологичното изпълнение; цялостен сервиз и поддръжка. Маркетинговото поведение на Фирмата се изразява в преки контакти с клиентите си и индивидуален подход към тях – това се отнася най-вече след като клиентът вече е закупил изделия, които се нуждаят от допълнителна техническа поддръжка и сервиз. Фирмата предлага своевременна информация за нововъведени технически решения и допълнителни услуги към клиентите си. Индивидуалният подход към клиентите си е основно конкурентно предимство на „ИТС-Ивона” ЕООД. От друга страна изградената обратна връзка с клиентите и постъпилата информация от тях помагат на Фирмата да оптимизира някои свои технологични решения в произвежданите изделия. Клиентът е този, който на практика експлоатира изделията и той е най-достоверния източник за обратна информация по функционалните им характеристики. В ценово отношение „ИТС-Ивона” ЕООД си е поставило за цел да поддържа по-ниски нива от западните производители, което няма да бъде за сметка на качеството.

ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ

Предприятието оперира успешно както на външния така и на вътрешния пазар. ИТС- Ивона ЕООД е дългогодишен и основен доставчик на две утвърдени германски фирми като дела на продукцията която предприятието реализира на европейския  пазар е 99%, останалия 1% се реализира на регионалния пазар. Дългогодишния ни опит в областа, екипа от приложни специалисти с който разполагаме и не на последно място доказаното качество на нашите продукти и услуги правят ИТС- Ивона ЕООД предпочитан дългосрочен партньор и това е основното ни преимущество пред нашите конкуренти. Бъдещите планове за развитие на продуктите и пазарните позиции на предприятието на кратко се свеждат до повишаване на качеството на готовата продукция и разширяване на пазарните дялове. Достигането на горепосочените  цели ще бъде  постигнато с изпълнение на текущия проект имайки предвид че технологичната модернизация на предприятието  ще ни осигури  повишена производителност и прецизирано качество.

Top